ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การชำระภาษีโรงเรือน ประจำปี 2550
  รายละเอียด : ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประกาศเทศบาลตำบลปากนคร เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี 2550 ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ ไปรับและยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 และเเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกใบแจ้งรายการประเมินแล้ว จะต้องชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน นั้น
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม. 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 583 คน