ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การชำระภาษีบำรุงท้องที่
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลปากนคร เรื่องให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2550 ให้เจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5.) ภายในเดือน มกราคม 2550 และชำระค่าภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2550
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม. 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 534 คน