ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2550
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลปากนคร เรื่องให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ประจำปี 2550 ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษ๊ป้าย (ภ.ป.1.) และชำระค่าภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2550


 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม. 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 540 คน