ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2557
  รายละเอียด : ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลปากนคร มีความประสงค์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่น ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2557 มีรายละเอียดดังนี้


1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2557 และจะต้องชำระภาษี ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการประเมิน หรือสิ้นสุดการชำระวันที่ 31 มีนาคม 2557


2. ภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายผู้ครอบครองป้ายหรือผู้ได้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการป้ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557


3. ภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557


ทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษีท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2557 ให้ติดต่อชำระภาษีตามกำหนดดังกล่าว ณ กองคลัง เทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังวหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทุกวันในวันเวลาราชการ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 320 คน